Kiểm định phòng sạch

Posted by & filed under Kiểm định.

Kiểm định phòng sạch là một quá trình quan trọng để đảm bảo phòng sạch được lắp đặt và thiết kế phù hợp theo phân loại ISO dự kiến và tất cả các bộ phận đám ứng… Chi tiết »