Khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 do các chuyên gia đầu ngành tại CRS VINA thiết kế với nội dung mới, cập nhật liên tục các quy trình phù hợp với sự từng hệ thống và biết cách tích hợp.

icon-dong-hungole-blog (456) Khóa học do CRS VINA tổ chức thường xuyên trên toàn quốc. LH 0903.980.538 để được tư vấn cụ thể.

Áp dụng hệ thống quản lý tích hợp các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Khóa học tích hợp ISO giúp bạn đủ năng lực thực hiện việc xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tích hợp ở doanh nghiệp của mình.

 

 

 

icon-dong-hungole-blog (464) Đối tượng tham gia khóa học

 

🌱 Giám đốc – Phó giám đốc.

🌱 Các Trưởng phòng, Phó phòng, cán bộ quản lý khối cơ quan công ty.

🌱 Sinh viên, tân cử nhân – kỹ sư

🌱Cán bộ, phòng ban quản lý chất lượng.

🌱Các cá nhân muốn nghiên cứu chuyên sâu các hệ thống tích hợp.

🌱Các đối tượng khác có nhu cầu học ISO tích hợp

 

icon-dong-hungole-blog (464) Mục đích của khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001

 

👉 Hiểu được những thay đổi, cập nhật mới của tiêu chuẩn và phương pháp xây dựng.

👉 Nắm vững cách thức xây dựng – vận hành – kiểm soát – cải tiến hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 và ISO 14001.

👉 Nắm vững các kỹ năng của đánh giá viên nội bộ cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

👉 Tăng cường kiến thức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.

👉 Vận hành tích hợp trong các quy trình và hướng dẫn công việc.

👉 Nhằm điều hành kết nối các nguồn lực theo tiêu chuẩn Chất lượng – An toàn – Môi trường – Chi phí thấp, giảm thiểu rủi ro.

👉 Nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp, thuận tiện trong việc lập kế hoạch áp dụng ISO (Soạn thảo văn bản, áp dụng, đánh giá, cải tiến)

👉 Hỗ trợ cho tác nghiệp các nghiệp vụ về nhân sự, kế hoạch,…..

👉 Là năng lực nhất thiết phải có của một cán bộ quản lý cấp trung. Là căn cứ để bổ nhiệm Trưởng – Phó phòng ban trong công ty.

 

icon-dong-hungole-blog (464) Nội dung chương trình khóa học khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001

PHẦN I: TỔNG QUAN – NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 VÀ ISO 14001

▪️ Lịch sử phát triển của Hệ thống quản lý ISO 9001/ISO 14001.

▪️ Mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO trong phiên bản mới.

▪️ Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn.

▪️ Các khái niệm cơ bản liên quan đến hai hệ thống quản lý.

▪️ Các nguyên tắc quản lý theo mô hình PDCA.

Phân tích chi tiết các yêu cầu hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001 và ISO 14001.

Bối cảnh của tổ chức, doanh nghiệp:

▪️ Hiểu về tổ chức và bối cảnh của doanh nghiệp.

▪️ Nhu cầu và mong đợi của các bên.

▪️ Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.

Sự lãnh đạo:

▪️ Sự lãnh đạo và cam kết.

▪️ Hướng vào khách hàng.

▪️ Chính sách chất lượng, môi trường.

▪️ Mô tả vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong công ty.

Hoạch định hệ thống quản lý:

▪️ Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.

▪️ Mục tiêu chất lượng, môi trường và kế hoạch hành động để đạt được.

▪️ Các khía canh môi trường.

▪️ Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập kiểm soát.

▪️ Yêu cầu của pháp luật.

▪️ Kiểm soát thao tác.

Hỗ trợ:

▪️ Nguồn lực, năng lực, nhận thức.

▪️ Trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài.

▪️ Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn.

▪️ Quản lý điều hành. Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ.

▪️ Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ.

▪️ Kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ do bên ngoài cung cấp.

▪️ Sản xuất và cung cấp dịch vụ.

▪️ Chuyên giao sản phẩm và dịch vụ.

▪️ Kiểm soát đầu ra không phù hợp.

▪️ Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

▪️ Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Đánh giá kết quả hoạt động:

▪️ Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

▪️ Đánh giá nội bộ.

▪️ Đánh giá sự tuân thủ.

▪️ Xem xét lãnh đạo.

Cải tiến:

▪️ Khái quát.

▪️ Đánh giá kết quả hoat động.

▪️ Sự không phù hợp và hành động khắc phục.

▪️ Cải tiến liên tục.

icon-dong-hungole-blog (467)Làm bài tập kiểm tra nội dung phần I.

PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001 VÀ 14001

▪️ Một số lưu ý chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 và ISO 14001 sang phiên bản 2015.

▪️ Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong hệ thống quản lý tích hợp.

▪️ Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hôi.

▪️ Chương trình hành động chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới.

▪️ Phương pháp tích hợp ISO 9001 với tiêu chuẩn 14001.

▪️ Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình – thủ tục

▪️ Các bước soạn thảo tài liệu và vận hành hệ thống ISO.

▪️ Các nguyên tắc soạn thảo quy trình ISO.

▪️ Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO.

▪️ Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

icon-dong-hungole-blog (467) Làm bài tập thực hành

PHẦN III: CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001 VÀ ISO 14001

Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011.

▪️ Phạm vi

▪️ Tài liệu viện dẫn

▪️ Thuật ngữ – định nghĩa.

▪️ Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ.

▪️ Mục tiêu và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ.

Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên gia đánh giá

▪️ Khái quát

▪️ Vai trò của đánh giá viên nội bộ.

▪️ Tiêu chuẩn năng lực của đánh giá viên và của trường đoàn.

▪️ Kiến thức và kỹ năng

▪️ Phong cách cá nhân

▪️ Giáo dục, kinh nghiệm làm việc, đào tạo chuyên gia đánh giá và kinh nghiệm đánh giá.

▪️ Duy trì và cải tiến năng lực.

▪️ Đánh giá chuyên gia đánh giá.

Quản lý chương trình đánh giá

▪️ Khái quát

▪️ Mục tiêu của chương trình đánh giá

▪️ Thiết lập chương trình đánh giá và làm bài tập chương trình đánh giá

▪️ Lựa chọn và chỉ định đoàn đánh giá.

▪️ Thực hiện chương trình đánh giá.

▪️ Xem xét và cải tiến chương trình đánh giá.

▪️ Chuẩn bị checklist đánh giá.

▪️ Tiến hành đánh giá tài liệu

▪️ Chuẩn bị đánh giá hiện trường.

▪️ Quy tổ chức đánh giá nội bộ.

▪️ Lập chương trình đánh giá hằng năm.

Thực hiện đánh giá

▪️ Bắt đầu cuộc đánh giá

▪️ Chuẩn bị các hoạt động đánh giá.

▪️ Họp khai mạc và kết thúc.

▪️ Tiến hành các hoạt động đánh giá

▪️ Hoàn thành cuộc đánh giá

▪️ Tiến hành đánh giá theo dõi.

Báo cáo đánh giá

▪️ Chuẩn bị báo cáo – Văn bản báo cáo – Các hồ sơ đánh giá

▪️ Hoàn tất đánh giá

▪️ Giám sát hành động khắc phục.

▪️ Thực hành viết báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục.

icon-dong-hungole-blog (464) Thời gian học

Các nội dung chương trình được chia thành từng buổi khác nhau. Tổng cộng có 05 ngày tương đương 10 buổi học/khóa.

Cuối khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001.

icon-dong-hungole-blog (464) Học phí Khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001

▪️ Tham gia khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 tại Hồ Chí Minh: 3.100.000 VNĐ/khóa.

Quý học viên đăng ký khóa học tích hợp ISO 9001 và ISO 14001, thông tin gửi về địa chỉ:

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ AN TOÀN – CÔNG TY CRS VINA (VESC)

📞Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌍 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/congnghemoitruongetech/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

☑️ Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

☑️ Chi nhánh Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

☑️Chi nhánh Hà Nội: Số nhà 24 ngách 25, Ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 

5 (100%) 1 vote

Đăng bởi by & filed under Chứng nhận hệ thống quản lý, Tin tức.