Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là khoá huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC và CHCN cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Phòng Cháy chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có cháy, nổ xảy ra.

Các lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và thực tập các phương án chữa cháy là yêu cầu bắt buộc với cớ sở. Quý doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có nhu cầu đăng ký và tư vấn, vui lòng liên hệ Hotline: 0903.980.538

Căn cứ pháp lý

Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 149/2020//TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chát và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ pccc

Những người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy chữa cháy.

Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Thành viên đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành.

Những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ.

Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ.

Người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Thành viên thuộc đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Khoá huấn luyện nhằm cập nhật những kiến thức và kỹ năng cho các đối tượng về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Theo đó, nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC sẽ bao gồm các phần theo chương trình khung và thay đổi tuỳ thuộc vào từng đối tượng học viên, bao gồm:

Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

Tình hình cháy nổ tại địa phương, tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ.

Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

Biện pháp phòng cháy.

Biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

Phương pháp bảo quan, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi hoàn thành phần nội dung lý thuyết, các học viên sẽ tham gia thực hành các tình huống giả định, sử dụng các phương tiện chữa cháy,…

Hồ sơ đề nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện theo Mẫu số PC 21 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

– Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện.

– Danh sách trích ngang lý lịch của người được huấn luyện.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện,hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị tổ chức huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện theo Mẫu số PC22 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

– Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký tham gia huấn luyện.

c) Đối với cá nhân có nhu cầu: Có văn bản đề nghị tham gia huấn luyện, cấp chứng nhận theo Mẫu số PC23 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

d) Đối với trường hợp đổi, cấp lại:

Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị hư hỏng hoặc bị mất thì phải có Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu PC24 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP), riêng trường hợp bị hư hỏng thì phải có thêm Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đã được cấp trước đó.

Thời gian huấn luyện

Thời gian huấn luyện lần đầu:

+ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định; Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng: thời gian tối thiểu là 16 đến 24 giờ.

+ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành: thời gian tối thiểu là từ 32 đến 48 giờ.

Trường hợp huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sau khi chứng nhận hết bạn:

+ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định; Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng: thời gian tối thiểu là 16 giờ.

+ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành: thời gian tối thiểu là 32 giờ.

Trường hợp tham gia huấn luyện bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ PCCC

+ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định; Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng: thời gian tối thiểu 08 giờ.

+ Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành: thời gian tối thiểu là 16 giờ.

Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, các học viên sẽ được làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy.

Giấy chứng nhận có hiệu lực 02 năm và có giá trị trên toàn quốc.

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cần được tư vấn và hướng dẫn chi tiết các thủ tục đăng ký tham gia khóa học vui lòng liên hệ với ban tổ chức lớp theo địa chỉ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://chungnhaniso.com.vn/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Đăng bởi by & filed under Đào Tạo - Huấn Luyện.